Статут

Статут
Братства Тверезості
при храмах міста Копичинці


- Церква Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (Українська Греко-Католицька Церква)
- Собор святої Трійці (Українська Православна Церква Київського Патріархату) 
- Церква святого Миколая (Українська Греко-Католицька Церква)
- Капличка  святого Пантелеймона (Українська Греко-Католицька Церква)
- Костел Успіння Пресвятої Богоролиці  (Римо-Католицька Церква)


Загальні положення
   Братство  Тверезості (далі Братство) опирається на давні традиції українського організованого життя (церковні братства XVI-XVII ст, Братства тверезості ХІХ-ХХ ст, протиалкогольного і протинікотинового товариства "Відродження" (1909-1939), на Конституцію і закони України, на церковні норми і християнські цінності. Метою своєї діяльності ставить: боротьбу за тверезість та  проти таких соціальних лих як пияцтво, наркоманія і нікотинізм, які руйнують християнську родину, Українську державу, мораль і тим самим принижують людину до рівня тварини. Члени Братства усвідомлюють свою відповідальність перед Богом і українським народом за формування фізично і морально здорової нації, яка зможе вивести державу з кризового стану. 
Завдання Братства:
-- плекати високий моральний дух серед вірних.
-- налагодження тісних екуменічних стосунків між всіма конфесіями  в місті.
-- боротися проти задурманення свідомості людини алкоголем, наркотиком і нікотином.
-- вести пропаганду здорового способу життя серед свого оточення.
-- сприяє поширенню правдивої інформації про алкоголь, тютюн та інші наркотики;
-- виховувати молодь в дусі патріотизму.
-- сприяє розвитку тверезницького руху, наданню йому масового характеру;
-- надає громадянам допомогу в звільненні від алкогольної, тютюнової, наркотичної залежності та інших шкідливих звичок.
 Тим самим члени Братства забезпечують собі і своїм родинам безпечні і доброзичливі умови життя в оточуючому середовищі, реалізуючи практично невід'ємні права людини.


І. Загальні принципи
1-1. Членом Братства може бути кожен християнин, що визнає цей статут, складе присягу до "Золотої книги Тверезості" та прагне боротися проти вказаних лих роду людського, без обмеження віку та статі.
1-2. Прийом у члени Братства здійснюється Управою Братства згідно чітко виявленого бажання особи.
1-3. Братство захищає своїх членів, якщо у них виникають проблеми з оточуючими внаслідок виконання ними обов'язків члена Братства, всіма можливими засобами та способами.
1-4. Братство має  ікону із зображенням Матері Божої "Неспитої Чаші".  Ікона зберігається в церкві де проводиться молебень за сцілення від алкогольної (та інших залежностей)  - один місяць, а потім, згідно з черговістю, переноситься в інший храм. В разі потреби може використовуватися Братством при проведенні різних заходів. Також разом з іконою переноситься і  Золота книга Тверезості, яка є  однією на всі храми міста Копичинці (що сприяє екуменічній програмі Братства).  Братство має окрему хоругву (прапор) із зображенням емблеми Братства.
1-5. Братство має Золоту книгу Тверезості, в якій всі бажаючі складають присяги в різних наміреннях.  Зокрема необхідно зачитати молитву до Святого Духа, текст Присяги, вписати своє ім'я та прізвище, дату складення присяги, строк на який складається присяга (мінімальна на період Посту, або на 3 місяці), та в якому наміренні складається присяга.
1-6. Щомісячно в перших неділях місяця духовними наставниками Братства в храмах почергово проводиться Богослужіння (Акафісти) за здоров'я членів Братства та їх родин, а також в намірені за сцілення залежних осіб (та інших наміреннях)
1-7. При потребі Братство може мати свій штамп.
1-8. Братство здійснює свою діяльність на екуменічних засадах, тобто сприяє взаєморозумінню та співпраці між християнами різних конфесій.
1-9. Братство тісно співпрацює з іншими товариствами і організаціями, як церковного так і світського характеру, які мають схожі завдання.
1-10. Братство має свою документацію.
1-11. Братство не є політичною організацією і не втручається в боротьбу за владу в державі і тому може вільно співпрацювати зі всіма політичними силами, які визнають такі ж цінності як Братство і борються за таку ж мету.
1-12. Братство не займається комерційною діяльністю і не має власних коштів. Для задоволення своїх потреб використовує внески членів Братства. Також приймає цільові пожертвування від окремих осіб і організацій.
1-13. Братство може мати свої відзнаки для членів за активну працю (грамоти, дипломи, іконки та інше), а також може клопотатися перед Церквою та державними установами про нагородження своїх членів за сумлінну працю.
1-14. Братство може висловлювати пропозиції та рекомендації перед Церковним керівництвом, щодо покращення роботи Братства та поширення тверезницького руху.
1-15. Діяльність Братства з огляду на вищі інтереси Української Нації і роду людського має безстроковий характер, бо виступає за розвиток людського в людині. Необрання через різні причини Управи Братства та вимушені зовнішніми чинниками періоди пасивності Братства не можуть служити приводом для ліквідації Братства знизу (самоліквідації). Рішення про його ліквідацію може прийматися тільки духовними наставниками шляхом консенсусу.
1-16. Братство має своє емблему - Біле тло прапора символізує чистоту, сила денного сонячного світла, що виражає спорідненість із Божественною силою. Вгорі золотий тризуб - троїста єдність (Отець-Син-Дух), золоте коло - символізує саму "Золоту книгу тверезості". Золотий – символ святості, свідчення Божественної Сили, світлого подвигу Сина Божого та чистоти Пресвятої Богородиці. Хрест небесної блакиті символізує Святі Небеса, людську праведність і чисту духовну (вільну від будь якої залежності) відданість людини своєму Творцю. Білий голуб сиволізує Духа Святого.


II. Обов'язки членів Братства
Вступаючи в члени Братства, особа власноручно і урочисто складає присягу, до Золотої книги Тверезості, текст якої додається. Цим самим вона перед Богом і членами Братства приймає на себе такі обов'язки:
2-1. Особисто утримуватися від  вживання алкоголю, наркотиків або нікотину, а згодом заприсягнути на повну відмову від вживання цих речовин. 
*Винятком можуть бути випадки, коли такого вживання вимагають лікарі з огляду покращення здоров'я члена Братства.
2-2. Проводити роз'яснювальну роботу серед членів своєї родини і оточення про шкідливість вживання згаданих речовин.
2-3. Брати участь у заходах, які проводить Братство, бути активними.
2-4. Виконувати постанови Управи Братства 
2-5. Сприяти виконанню встановлених завдань Братства.
2-5. Постійно підвищувати свій освітній та культурний рівень з питань тверезого і здорового способу життя.
За невиконання обов'язків або порушення присяги член Братства може бути покараний. Форми покарання: 1) обговорення поведінки члена в його присутності на засіданні Управи Братства, 2) обговорення поведінки члена на загальних зборах Братства, 3) виключення члена з Братства.


III. Права членів Братства
Члени Братства, добровільно взявши на себе конкретні обов'язки, набувають таких прав:
3-1. Вести агітацію серед оточення проти набуття і вживання алкогольних, наркотичних та тютюнових виробів.
3-2. Користуватися посвідками членів Братства для підтвердження свого обов'язку ведення роз'яснювальної роботи серед свого оточення.
3-3. Користуватися захистом і підтримкою Братства при проведенні такої роботи, отримувати від нього відповідні інструкції, матеріали та літературу.
3-4. Рекомендувати для прийняття у Братство нових членів.
3-5. Вносити пропозиції для покращення праці Братства і домагатися їх розгляду Управою.
3-6. Обирати членів Управи і самим бути обраним до її складу.
3-7. При незгоді з метою і завданнями Братства вийти з нього, повідомивши про це Управу в письмовій формі.


IV. Організація праці Братства
4-1. Для координування праці Братства обирається Управа строком на 5 років - консенсусом. На чолі Управи є голова Братства. До управи входять: Голова Братства Тверезості, його заступники, секретар, скарбник, а також Духівники (Духовні наставники) – настоятелі храмів, які входять до Братства Тверезості.
4-2. Управа обирається загальними  зборами членів Братства - консенсусом, які як правило відбуваються не рідше 1-го разу на 5 років.
4-3. Кількість членів управи і їх функції визначається зборами.
4-4. На вимогу  членів Братства (2 і більше)  можуть скликатися позачергові збори для вирішення важливих проблем, що стоять перед Братством.
4-5. Управа розробляє програму праці на рік, яка після затвердження головою Братства, приймається до виконання і є обов'язковою для членів.
4-6. На місце вибулих членів Управи інші члени можуть за взаємною згодою кооптувати нових членів. При відсутності взаємної згоди такі питання вирішуються загальними зборами.
4-7. Доповнення Статуту новими пунктами або уточнення діючих пунктів можуть прийматися загальними зборами членів Братства придосягненні консенсусу. Не може бути змінений таким чином тільки пункт 1-12 цього Статуту.

Присяга члена Братства Тверезості
(на часткове зречення від алкоголю, тютюну та наркотиків)

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.
Я, (ім'я, прізвище), визнаю статут Братства Тверезості і, вступаючи в члени Братства стриманості і тверезості, свідомо перед Богом, Українською Нацією, членами Братства та моїми рідними, присягаю:
· ніколи не доводити себе до стану сп'яніння надмірним вживанням алкоголю, обмежувати себе у вживанні тютюну і не вживати жодних наркотичних речовин, які могли би позбавити мене контролю над моїми діями, а в майбутньому повністю зректися від алкоголю, тютюну, та інших наркотиків, відмовитися від будь-яких азартних ігор.
· не змушувати інших до вживання таких речовин, а, навпаки, застерігати їх від вживання таких;
· плекати високий моральний дух.
· сприяти програмній праці Братства.
Сьогодні я свідомо, без всякого примусу зрікаюся від вживання алкоголю, тютюну та інших наркотиків, азартних ігор на термін ___ (на період посту, або мінімально строком на 3 місяці)
Допоможи мені, Боже, дотримати цю присягу в ім'я слави Твоєї і добра роду Українського.
*Складення цієї присяги засвідчую власним підписом в Книзі запису членів братства.

Присяга члена Братства Тверезості
(про повне зречення від алкоголю, тютюну та наркотиків)
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.
Я (ім'я прізвище), визнаю, що пияцтво є ворогом роду людського, що знищує здоров'я і добробут людини, позбавляє людину її високої гідності і зводить до рівня тварини. Сьогодні я свідомо, без всякого примусу, складаю цю присягу перед Богом, Українською Нацією, членами Братства та моїми рідними, присягаю в тому, що зрікаюся навічно від вживання алкоголю, тютюну та інших наркотиків, відмовляюся від будь-яких азартних ігор. Присягаю:
· не змушувати інших до вживання таких речовин, а, навпаки, застерігати їх від вживання таких;
· плекати високий моральний дух.
· сприяти програмній праці Братства.
Боже, допоможи мені дотримати цієї присяги і не опусти мене зі своєї особливої опіки!
*Складення цієї присяги засвідчую власним підписом в Книзі запису членів братства.

Немає коментарів:

Дописати коментар